Ruta de navegació

Reincorporació

La sol·licitud de reincorporació als estudis de Grau en Infermeria s'ha d'adreçar a la Directora de l'EUI i s'ha de presentar a la Secretaria de l’Escola. Els terminis de sol·licitud i resolució es fixen al calendari academicoadministratiu.

En cas que la sol·licitud sigui acceptada, caldrà presentar la següent documentació per procedir a la matriculació:

  •  Resolució d’acceptació de la reincorporació. 
  • Si l’estudiant ha finalitzat els estudis iniciats després dels abandonats, haurà de lliurar la certificació acadèmica personal dels estudis a què va traslladar l’expedient acadèmic. També haurà de lliurar una fotocòpia compulsada del títol dels estudis finalitzats.  
  • Si l’estudiant no ha finalitzat els estudis iniciats després dels abandonats, haurà de lliurar el resguard d’haver fet efectiu el pagament corresponent al trasllat d’expedient acadèmic.
  • Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte de la matrícula (original i còpia), si és el cas. 

L’estudiant ha de tenir en compte la resta de documentació que s’hagi especificat a l’apartat de matriculació.

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Nerea Lluch

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó