Ruta de navegació

AVÍSLEGAL

AVÍS LEGAL

Presentació i informació general del web

L’Escola Universitària d’Infermeria del HSCSP (EUI - Sant Pau) és un centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.  El Patronat de l'EUI - Sant Pau és l’òrgan de govern del Centre, qui exercirà les funcions que li corresponen segons el Decret 298/1986 de regulació de l’adscripció de centres i les que els estatuts de la UAB atribueixen al Consell Mixt per a la supervisió de l’activitat docent i dels aspectes econòmics dels Centres adscrits.

La informació que conté aquest lloc web, proporciona informació sobre els estudis, serveis i activitats que s’ofereixen en el centre, pretén ser un instrument útil i àgil que faciliti la  informació i la comunicació a tothom que tingui relació amb l’Escola, especialment els estudiants- presents i futurs.

L'EUI - Sant Pau  treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

2. Dades identificatives:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

  • El titular de domini web: Escola Universitària d’Infermeria EUI - Sant Pau
  • Domicili: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona
  • NIF: G-59780494
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Registre de Fundacions de la Generalitat el dia 21 d'octubre de 1993, amb el número 632.
  • Correu electrònic de contacte: http://eui.santpau.cat, seui@santpau.cat
  • Telèfon/Fax: 93.553.76.93/93.553.76.94

3. Política de privadesa

És important per a l’EUI - Sant Pau, garantir la protecció, privacitat i seguretat de la  informació personal, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals en la nostra pàgina web.

A través del nostre lloc web, l’EUI - Sant Pau no recollirà cap tipus d’informació personal, llevat que voluntàriament es faciliti, bé omplint un formulari o mitjançant altres vies.

El lloc web de l’EUI - Sant Pau pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals no exerceix cap tipus de control. L’ EUI-Sant Pau  no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionades per ella mateixa.

4. Usuaris:

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari, implicant-ne l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest “Avís Legal”, en la versió publicada per l’EUI - Sant Pau, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

5. Ús del portal:

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present “Avís Legal”, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

La pàgina web de l’EUI - Sant Pau proporciona a l’usuari l'accés a informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents a l’EUI - Sant Pau. En aquest sentit, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, la qual s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se, li pot proporcionar una contrasenya personal i intransferible de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis, que l’EUI - Sant Pau ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  •  Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’EUI - Sant Pau, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. En qualsevol cas, l’EUI - Sant Pau  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

6. Protecció de dades:

L’EUI - Sant Pau compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent, amb el Reial decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i de l’altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Les dades personals proporcionades per l’usuari seran utilitzades amb la finalitat de facilitar la informació requerida per l’usuari o una altra informació que l’EUI – Sant Pau  pugui considerar del seu interès.

L’usuari que faciliti les seves dades personals serà l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, reservant-se l’EUI - Sant Pau el dret a excloure del serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, quedant l’EUI - Sant Pau exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte. Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que l’EUI - Sant Pau  ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

En qualsevol cas, l’EUI - Sant Pau només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a l’EUI - Sant Pau, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si s’escau, de conformitat amb la Llei Orgànica vigent.

Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si s’escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: L’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (EUI - Sant Pau), Carrer Sant Antoni Maria Claret  núm. 167, (Barcelona – 08025).

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, posar la referència “Protecció de Dades” EUI - Sant Pau i contingut concret del dret exercit.

L’usuari pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades.

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat

7. Navegació i política de cookies:

La Navegació

El sistema de navegació d’aquest lloc web recull, de manera estàndard, algunes de les dades de la transmissió implícites a l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça de URL de recurs demanat, l’hora i el mètode utilitzat per la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de l’escola.

L’ús de cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d'una tècnica usada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts.

En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

8. Propietat Intel·lectual :

l’EUI - Sant Pau per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari,  textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny; selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús; etc.), dels quals en té tots els drets reservats.

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web, pertanyen a l’EUI - Sant Pau o, en el seu cas, a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets de Copyright i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquest web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor. En aquest sentit, en virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o d’una part dels continguts d'aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l’EUI - Sant Pau.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’EUI - Sant Pau. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquest web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, o de qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

9. Exclusió de garanties i responsabilitats:

L’EUI - Sant Pau queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions o de la publicitat  facilitades pels usuaris a la pàgina web.

L’EUI - Sant Pau no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web ni estiguin gestionats per l’EUI - Sant Pau. La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

L’EUI - Sant Pau es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

L’EUI - Sant Pau no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal,  transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

10. Modificacions:

L’EUI - Sant Pau es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

11. Enllaços:

La funció dels enllaços que apareixen a la pàgina web és exclusivament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un material a Internet, en aquest sentit l’EUI - Sant Pau no exercirà cap tipus de control respecte aquests llocs web.

En conseqüència, en cap cas, l’EUI - Sant Pau assumirà responsabilitat alguna pels continguts de ningun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de ningun material o informació continguda en cap d'aquests links o altres llocs d'Internet. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables dels mateixos, per la qual cosa rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme a l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva  il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no elimini o bloquegi els corresponents continguts.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altre motiu que es derivi de causes que s’escapin del seu control, per la qual cosa rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

12. Dret d’exclusió:

L’EUI - Sant Pau es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

13.Generalitats:

L’EUI - Sant Pau perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

14.Modificació de les presents condicions i durada:

L’EUI - Sant Pau podrà modificar, en qualsevol moment, les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

15. Legislació aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d'aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació amb aquest web, les parts se sotmetran, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l'arbitratge institucional de dret del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració d'arbitratge, obligant-se des d’aquell moment al compliment de la decisió arbitral.