Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA DE CURES AVANÇADES A LA PERSONA AMB PROBLEMES CARDIOVASCULARS

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Desenvolupar rols específics d'infermera experta en cures avançades a la persona amb problemes cardiovasculars en els  diferents entorns de cuidatges.

- Identificar les responsabilitats de la infermera a l'equip de salut intra i interdisciplinari  per actuar amb eficiència i eficàcia en l'organització de l'equip infermer i, alhora contribuir a fer  un bon  ús dels recursos i coneixements.

- Gestionar i coordinar l'atenció de la persona i la família en totes les etapes del procés d'alteració cardiovascular

- Liderar la planificació i el desenvolupament de models d'intervenció infermers per fomentar l'atenció integral de les persones amb patologia cardiovascular i les  seves famílies.

- Demostrar els coneixements i habilitats avançades pel desenvolupament i aplicació dels  procediments i tècniques clíniques necessaris per atendre al pacient cardíac amb criteris de  qualitat i seguretat.

- Avaluar l'evidència científica i analitzar les recomanacions amb relació a prevenció de riscos, cures, tractament, educació sanitària i autogestió de la salut a l'entorn del malalt amb patologia cardiovascular i la família.

- Innovar en cures, gestió i recerca centrada en el malalt cardiovascular.

 

Docència

- Teòrica: De setembre a juny. Dilluns de 8h a 13.30h. i de 14,30h a 17h.

- Pràctica:  De dimarts a divendres  de 7h a 14h o de 14h a 21h. o de 21h a 7h.

 

Link al programa del màster

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars