Ruta de navegació

InfoRGPD formulari-de-sol-licitud-informacio-cursos-especialitzacio

Informació de Cursos d'Especialització
Informació de Cursos d'Especialització

Si vols rebre informació sobre els Cursos d'especialització que s'imparteixen a l'EUI-Sant Pau, omple el formulari que trobaràs al final de la pàgina.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del Tractament: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF: G59780494

Adreça postal: Av. Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona

Telèfon: 93 553 78 33

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Delegat de Protecció de Dades, contacte: dpd@santpau.cat

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, aixì com de la Llei Òrganica de Protecció de Dades vigent, l’informa del seguent:

FINALITATS: Gestió de les dades per tramitació de petició.

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS: No es preveuen cessions a tercers. Segons la seva petició d’informació, les seves dades podran ser facilitades al centre docent amb el que està relacionat els estudis dels que demana informació.

CONSERVACIÓ: Durant la gestió i tramitació de la seva petició i, finalitzades les gestions, es conservaran durant els terminis establerts legalment.

DRETS: Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Gestió Acadèmica de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Av. Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona. En qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.

La negativa a facilitar les dades, pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat

 

HOSSPAU Menu

Estudis