Breadcrumb

InfoRGPDFelicitacionssuggerimentsiqueixes

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del Tractament: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF: G59780494

Adreça postal: Av. Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona

Telèfon: 93 553 77 77

Correu electrònic: seui@santpau.cat

Delegat de Protecció de Dades, contacte: dpd@santpau.cat

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, aixì com de la Llei Òrganica de Protecció de Dades vigent, l’informa del seguent:

FINALITATS: Gestió de les dades per tramitació de petició.

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS: No es preveuen gestions a tercers.

CONSERVACIÓ: Durant la gestió i tramitació de la seva petició i, finalitzades les gestions, es conservaran durant els terminis establerts legalment.

DRETS: Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Gestió Acadèmica de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Av. Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona. En qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.

La negativa a facilitar les dades, pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades.

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat

 

Acceptar