PresentacióIP

Presentació
Presentació
INFERMERÍA PERIOPERATÒRIA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit perioperatori per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització de l'equip infermer en l'àrea quirúrgica i al seu torn fer un bon ús dels recursos i coneixements

- Demostrar actituds i habilitats adequades en l'execució de tècniques i procediments per donar atenció al malalt quirúrgic amb criteris de responsabilitat i seguretat.

- Desenvolupar els rols específics d'instrumentació, coordinació i cures al malalt en procés d'anestèsia.

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres tenint en compte les necessitats del pacient quirúrgic i la seva família.

- Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit perioperatori per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització de l'equip infermer en l'àrea quirúrgica i al seu torn fer un bon ús dels recursos i coneixements.

 

Docència

- Classes teoricopràctiques del 25/09/2023 al 31/05/2024, de dilluns a divendres de 8h a 13h
- Practiques clíniques De dilluns a divendres de 7h a 13h (depenen del període finalitzarà a les 14h o a les 15h) des de el mes de gener a maig.

 

HOSSPAU Menu