Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA INTENSIVA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats infermera en l'àmbit de les unitats de cures intensives al pacient crític, per actuar amb eficàcia i eficiència com a membre de l'equip infermer en les unitats d'hospitalització de pacients crítics i alhora contribuir a fer un bon ús dels recursos i coneixements.

- Identificar i valorar les característiques específiques del pacient en estat crític, la família i l'entorn i dissenyar plans de cures infermeres, basats en l'evidència científica, per al malalt crític en diferents situacions de complexitat que es poden produir durant el procés d'Hospitalització.

- Demostrar actitud i habilitats adequades en l'execució de les tècniques clíniques i dels procediments per donar atenció al malalt crític, amb criteris de responsabilitat i seguretat.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu