Ruta de navegació

Filosofia

Filosofia
Filosofia
Filosofia

La filosofia de l'Escola Universitària d'Infermeria s’inspira en teories humanistes que contemplen a l’ésser humà de forma global, reconeixent-li les seves necessitats biològiques, psicològiques, socials i espirituals, així com la interacció entre ell i el seu entorn que li permet desenvolupar el seu potencial humà amb els altres i a través dels altres. No oblidant la seva autonomia i llibertat, enteses com la capacitat de “ser plenament, de donar sentit a la seva vida i d’escollir en conformitat amb aquest sentit el conjunt de les seves accions per a un autogovern personal amb tendència cap a la realització més completa de sí mateix” 1

Partint d’aquesta concepció d’home és més fàcil concebre la salut com “la capacitat individual i social de benestar somàtic i psíquic compatible amb estats de sofriment o de manca (malaltia) que no impedeixen una més plena vida personal"2. El conquerir el màxim nivell de benestar, implica el poder desenvolupar les capacitats que permetin a la persona conèixer les seves pròpies necessitats i la manera de satisfer-les, igualment la capacitat d’expressar les seves emocions de forma que pugui comunicar als altres el que sent, i estructurar relacions significatives, sense oblidar el poder viure segons les ideologies i filosofies que li donin sentit a la seva vida.

L’atenció d’infermeria des d’un enfocament holístic es realitza mitjançant un cuidar, que com defineix Virginia Henderson3 consisteix en donar atenció a l’individu, sa o malalt, en l’execució d’aquelles activitats que contribueixen a la seva salut o el seu restabliment, o a evitar sofriments a l’hora de la mort, activitats que ell realitzaria per sí mateix si tingués la força, voluntat o coneixements necessaris. Igualment correspon a la infermera complir aquesta missió de manera que ajudi al malalt a independitzar-se al més ràpidament possible.

Infermeria és una professió eminentment humanística que considera l’home tant en la seva individualitat, com el seu entorn: família, grup de pertinença, col·lectivitat i medi.

Considerem l’atenció d’infermeria com un servei autònom, específic i complementari que, mitjançant l’educació, l’assistència, la investigació i l’administració dels serveis de salut ajuda als individus, famílies i comunitats perquè puguin conquerir el més alt grau de salut.

 


1  ORDRE DES INFERMIERES ET INFERMIER DU QUEBEC. Avaluació de la competència professional de la infermeria i l’infermer a Quebec. Tom 4 : Normes i criteris de competència professional.

2  FONT, Jordi. Definició de salut Annals de Medicina. Vol.53, No.7. 1977.

3 HENDERSON, Virginia."Principios básicos de los cuidados de enfermería" Publicado por C.I.E. 1971.