Ruta de navegació

Òrgansdecoordinacióiresponsabilitatdocent

Òrgans de coordinació i responsabilitat docent
Òrgans de coordinació i responsabilitat docent
Òrgans de coordinació i responsabilitat docent

Cap d’Àrea Docent

Cada Àrea Docent, com unitat organitzativa formal, està representada per un/a cap d’àrea, que és professor de la matèria troncal i que a la vegada es membre de l’equip de direcció de l’Escola.

Coordinador/a de Titulació de Grau

Coordina les activitats docents del Grau en Infermeria, pel que fa a la programació i funcionament transversal de la titulació. Ha de vetllar per la correcta organització de la titulació tant en els aspectes relacionats amb els professors como en els estudiants.

Coordinador/a de Recerca 

Coordina el desenvolupament de les línies de recerca aprovades per la Junta d’Escola, fomenta la investigació d’acord amb les línies definides i la relació amb els organismes nacionals i internacionals i el Servei de Biblioteca.

Coordinador/a de Qualitat

Coordina el desenvolupament dels processos de qualitat dels estudis i promou la millora de la qualitat a nivell transversal. 

Coordinador/a de Mobilitat i Intercanvis

Coordina els intercanvis dels estudiants i professors estrangers.

Coordina també amb els responsables corresponents de l’escola, el període durant el qual tindrà lloc l’intercanviï i el règim d’adaptació d’aquest període al calendari acadèmic establert per al curs acadèmic. 

Es coordina, amb l’equip docent per realitzar altres tasques relacionades amb la mobilitat, com la acollida i planificació de les activitats dels professors visitants.

Coordinador/a de Material i Recursos Docents

És el responsable de donar suport a la directora en la gestió de material i recursos materials i en el manteniment i el bon funcionament dels equipamets i recursos materal per a la docència.

Coordinador/a de Pràctiques

És el responsable de la coordinació de pràctiques clíniques de la titulació-o entre el professorat responsable d’assignatures d’un mateix curs i promou la millora de pràctiques a nivell transversal.

Coordinador/a de curs

Vetlla per la correcta organització del curs tant en els aspectes relacionats amb els professors com amb els estudiants. 

InformacióinterèsEscola

Informació d'interès
Direcció de l'Escola

Antonio Torres
atorresq@santpau.cat