Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA DE CURES AVANÇADES A LA PERSONA AMB PROBLEMES CARDIOVASCULARS

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

  • Desenvolupar rols específics d'infermera experta en cures avançades a la persona amb problemes cardiovasculars en els  diferents entorns de cuidatges.
  • Identificar les responsabilitats de l’infermera  a l'equip de salut intra i interdisciplinari  per actuar amb eficiència i eficàcia en l'organització de l'equip infermer i, alhora contribuir a fer  un bon  ús dels recursos i coneixements.
  • Gestionar i coordinar l'atenció de la persona i la família en totes les etapes del procés d'alteració cardiovascular
  • Liderar la planificació i el desenvolupament de models d'intervenció infermers per fomentar l'atenció integral de les persones amb patologia cardiovascular i les  seves famílies.
  • Demostrar els coneixements i habilitats avançades pel desenvolupament i aplicació dels  procediments i tècniques clíniques necessaris per atendre al pacient cardíac amb criteris de  qualitat i seguretat.
  • Avaluar l'evidència científica i analitzar les recomanacions amb relació a prevenció de riscos, cures, tractament, educació sanitària i autogestió de la salut a l'entorn del malalt amb patologia cardiovascular i la família.
  • Innovar en cures, gestió i recerca centrada en el malalt cardiovascular.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars