Camí de navegació Camí de navegació

Notícies Notícies

Vés enrere

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021

Notícies
20/12/2021
RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquesta Resolució té com a objecte l'establiment de mesures especials en matèria de contractació de recursos humans a l'àmbit del sector públic sanitari i social, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar estudiants dels graus de Medicina i d'Infermeria dels dos darrers anys de formació, sota la modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a l'article 15.1, a) del text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per un termini de tres mesos, amb la descripció del lloc de treball “Reforç COVID-19” i la categoria professional i la retribució equivalent a resident de primer any de formació de la titulació corresponent.

El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar l'estudiant contractat siguin d'auxili sanitari, i que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional sanitari.

La vigència de les mesures establertes en aquesta Resolució s'estén des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 16 de gener de 2022, data a partir de la qual no es poden fer noves contractacions, si bé els contractes ja formalitzats poden esgotar la vigència.

21 de Desembre de 2021