Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Beques de Règim General

Beca de caràcter general del Ministeri (GRAL)

Si compleixes els requisits econòmics establerts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, pots obtenir la beca general del Ministeri.

Aquesta beca suposa l’exempció del pagament dels crèdits matriculats per primera vegada i, en determinats casos, també es complementa amb altres ajuts o quanties addicionals a la beca de matrícula. En cas de beca concedida, la FGS de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau assumeix, en l’importa dels crèdits matriculats per primera vegada, la part dels preus públics que el Ministeri no bonifica.

Com puc matricular-me amb la condició provisional de becari/ària o becari/ària condicional?

Per realitzar la matrícula amb la condició provisional de becari/ària (sense el pagament previ del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada) heu de disposar de:

 • La credencial d’haver estat becari/ària de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL) per a estudis postobligatoris al curs acadèmic immediatament anterior.

O bé,

Com he de realitzar la sol·licitud d’aquesta beca?

La beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL) l’heu de sol·licitar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través del botó “Acceso al Servicio online”.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria.

Requisits per demanar la beca

 • Generals
  • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans comunitaris o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l’obtenció de la beca de matrícula.
  • En el cas d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
  • Els requisits esmenats s’hauran de reunir a 31 de desembre de 2018.
 • Acadèmics
  • Caldrà matricular-se d’un mínim de crèdits per a tots els cursos.
  • A partir del segon curs, també es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior.
  • Es tindrà en compte la nota mitja de l’expedient.
 • Econòmics
  • Caldrà no superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.
 • Altres requisits
  • A més dels requisits anteriors per tal d’optar a determinats components de beca, caldrà reunir altres condicions que s’hauran d’acreditar per l’estudiant.

Acreditació de caràcter econòmic 

Per últim recordar que aquesta acreditació no substitueix el procediment de sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, per tant és imprescindible que a banda de l’acreditació l’estudiant sol·liciti la beca quan s'obri la convocatòria.

 

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat