Ruta de navegació

Òrgansdegovern

Òrgans de govern
Òrgans de govern
Òrgans de govern

El govern i administració del Centre, correspon al seu propi Patronat i al Director, assistit pels òrgans de govern que estableix el reglament del Centre.

Patronat

Exercirà les funcions que li corresponen, segons el Decret 298/1986 de regulació de l’adscripció de centres i les que els estatuts de la UAB atribueixen al Consell Mixt per a la supervisió de l’activitat docent i dels aspectes econòmics dels centres adscrits.

És designat pel titular en la forma que determina el reglament del centre i està format per un total de vuit membres.

Director

El/la director/a de l’Escola, serà nomenat/da pel Rector de la UAB, a proposta de l’entitat titular del centre, segons l’article 7 del Reial Decret 298/1986 de 25 de desembre, DOG 754, que regula l’adscripció de centres universitaris.

Correspon al director la gestió ordinària en el govern i l’administració del centre en la forma prevista en el reglament.

Junta d'Escola

És l'òrgan representatiu i de participació del col·lectiu de l'Escola.

L'objectiu bàsic de la Junta d'Escola es vetllar per una adequada organització i qualitat de la docència.

Es reunirà com a mínim dos cops a l'any i sempre que sigui convocada pel seu President, o bé per un terç dels seus membres.

Estarà formada per:

 • Dirección que la presideix
 • Coordinació de Titulació de Grau
 • Coordinació de Recerca i Projectes
 • Coordinació de Qualitat
 • Coordinació de Mobilitat i Intercanvis
 • Coordinació de Material i Recursos Docents
 • Coordinació de Pràctiques Clíniques
 • Coordinació de Simulació
 • Coordinador de Comunicació i Innovació Docent
 • Tots els Caps d'Àrea Docent
 • Els professors amb dedicació a temps complet
 • Els representants dels professors amb dedicació a temps parcial
 • Els representants dels estudiants
 • Una representació del Personal d’Administració i Serveis

InformacióinterèsEscola

Informació d'interès
Direcció de l'Escola

Antonio Torres
atorresq@santpau.cat