Normatives

Normatives
NORMATIVES
Normatives

NORMATIVA ACADÈMICA DE LA UAB

Així mateix, seguint els enllaços podeu accedir a:

 

NORMATIVA ECONÒMICA

Cada curs els preus públics de matrícula son determinats pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics publicat al DOGC. Així mateix, el Consell social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en aquest Decret.

Els preus propis son fixats pel Patronat de l'EUI- Sant Pau.

 

 

 

NORMATIVA DE RÈGIM DISCIPLINARI DE L'EUI-SANT PAU

Podeu consultar i descarregar la Normativa de Règim Disciplinati de l'EUI-Sant Pau seguint el següent enllaç:

Normativa de règim disciplinari

 

NORMATIVA D’ORDENACIÓ D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Podeu consultar i descarregar els Normativa d'ordenació d'ensenyaments universitaris seguint als següents enllaços:

 • RD 822 de 28-09-2021 - BOE-A-2021-15781
  • Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual sestableix lorganització dels ensenyaments universitaris i del procediment dassegurament de la seva qualitat.
 • RD 1892 de 14-11-2008
  • Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • RD 861 de 25-04-2010 - Modificació RD 1393
  • Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.
 • BOE 225 de 19-11-2011
  • Resolució d'1 de setembre de 2011, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 22 de juliol de 2011, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Grau i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 • RD 534 de 113-07-2013 Modifica RD 1393 i RD 1892 de 2008
  • Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE 138 de 10-06-2017
  • Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55 / ??UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005 / 36 / CE relativa a el reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació de l'Mercat Interior (Reglament IMI).