Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Manual processos SGIQ
Manual processos SGIQ
Manual de Processos del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

En base als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG), des de el Reial decret 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris (derogat pel Reial decret 822/2021 pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat) s'estableix la necessitat d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), formalment establert i d’accés públic, estructurat en processos que regulen tots els aspectes de la pràctica docent: des de la creació de noves titulacions, el seguiment i acreditació d’aquestes, els recursos humans i materials necessaris per al funcionament correcte de la tasca docent, l’avaluació i la formació continuada de professorat i personal d’administració, fins a la gestió de queixes, la satisfacció dels grups d’interès i la rendició de comptes a la societat. 

El Manual de Processos de l’Escola Universitària d’Infermeria Escola de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (EUI-Sant Pau) pretén ser un instrument per assegurar que totes les activitats es desenvolupen de manera coordinada, aportant valor a la missió i visió de l’organització i assegurant la satisfacció dels grups d’interès. El Sistema de Garantia Intern de Qualitat  (SGIQ)  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha estat el marc de referència per a l’elaboració de la primera versió del manual, i ha estat utilitzat com a base i fil conductor de la segona i tercera versió. En l’Informe d’avaluació de la sol·licitud d’acreditació del títol oficial, emès per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), el 27 de juliol de 2017, la dimensió 3: Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat va ser valorat en progrés cap a l'Excel·lència.   Aquesta valoració ha permès que l’Escola Universitària d’Infermeria Escola de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (EUI-Sant Pau), hagi desenvolupat una política de qualitat encaminada a implementar, desplegar, revisar, difondre i millorar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) propi, completament adaptat a la seva identitat i al seu funcionament.
 

Manual de Processos del SGIQ - Modificat i aprovat el 20 de juliol de 2022

Processos estratègics
+
Processos estratègics

Processos clau
+
Processos clau

Processos de suport
+
Processos de suport

Mapa de Processos
+
Mapa de Processos

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web