Ruta de navegació

ManualProcessosSGIQ

Manual processos SGIQ
Manual processos SGIQ
Manual de Processos del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

En base als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG), des de el Reial decret 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris (derogat pel Reial decret 822/2021 pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat) s'estableix la necessitat d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), formalment establert i d’accés públic, estructurat en processos que regulen tots els aspectes de la pràctica docent: des de la creació de noves titulacions, el seguiment i acreditació d’aquestes, els recursos humans i materials necessaris per al funcionament correcte de la tasca docent, l’avaluació i la formació continuada de professorat i personal d’administració, fins a la gestió de queixes, la satisfacció dels grups d’interès i la rendició de comptes a la societat. 

El Manual de Processos de l’Escola Universitària d’Infermeria Escola de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (EUI-Sant Pau) pretén ser un instrument per assegurar que totes les activitats es desenvolupen de manera coordinada, aportant valor a la missió i visió de l’organització i assegurant la satisfacció dels grups d’interès. El Sistema de Garantia Intern de Qualitat  (SGIQ)  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha estat el marc de referència per a l’elaboració de la primera versió del manual, i ha estat utilitzat com a base i fil conductor de la segona i tercera versió. En l’Informe d’avaluació de la sol·licitud d’acreditació del títol oficial, emès per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), el 27 de juliol de 2017, la dimensió 3: Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat va ser valorat en progrés cap a l'Excel·lència.   Aquesta valoració ha permès que l’Escola Universitària d’Infermeria Escola de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (EUI-Sant Pau), hagi desenvolupat una política de qualitat encaminada a implementar, desplegar, revisar, difondre i millorar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) propi, completament adaptat a la seva identitat i al seu funcionament.
 

Manual de Processos del SGIQ - Modificat i aprovat el 20 de juliol de 2022

Processos estratègics
+
Processos estratègics

Processos clau
+
Processos clau

Processos de suport
+
Processos de suport

Mapa de Processos
+
Mapa de Processos