Ruta de navegació

Preguntesfreqüents

Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
Preguntes freqüents

L’ EUI Sant Pau està oberta?

L’escola està oberta. Les persones que hagin de venir a l'escola a fer algun tràmit recomanem que demanin cita prèvia per tal d'evitar aglomeracions i hauran de seguir estrictament les mesures de seguretat establertes per Salut.

 

Com es prepara l’EUI per a un brot?

L’ EUI Sant Pau duu a terme una planificació detallada d’escenaris sobre què fer en cas de brot de la malaltia. Aquesta planificació d’escenaris se centrarà en el que es podria fer si la situació es deteriora. Estem emetent comunicacions periòdiques al personal i als estudiants sobre precaucions per prevenir la infecció.

 

Què fa l’escola per minimitzar el risc d’infecció?

L’EUI tracta de reduir els riscos generals i específics per al personal mitjançant accions adequades de control de la infecció i centra les operacions de neteja en superfícies que són tocades amb freqüència per reduir la probabilitat de transmissió. Amb la col·locació de mampares als despatxos d’atenció a l’alumnat, dispensadors de gel hidroalcohòlic, i garantint que els distribuïdors de sabó dels lavabos estiguin completament proveïts en tot moment.

El Departament de Salut estableix mantenir les mesures genèriques de protecció individual aplicables actualment enfront de malalties respiratòries, que inclouen:

  • Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Tapar la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar les mans de seguida.
  • Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no compartir les pertinences personals.
  • Evitar compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

 

Es veuran afectats els exàmens i les avaluacions?

La docència presencial ha estat substituïda per docència virtual. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat. La docència virtual efectuada durant el període de suspensió de les classes presencials formarà part de l’avaluació de les assignatures.

En el cas de les assignatures pràctiques, activitats en laboratori i altres casos que no es puguin realitzar de manera virtual, el professorat proposarà accions específiques de substitució i les comunicarà a l’alumnat. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes curriculars, en el cas que no es puguin realitzar perquè la institució de destí ha pres mesures que ho impedeixen, es valoraran les opcions alternatives en cada cas.

 

Què he de fer si sospito que podria tenir coronavirus?

Si s’ha estat en contacte estret amb un cas confirmat cal evitar el contacte amb altres persones, no anar al CAP i trucar al 061 per seguir les instruccions del Departament de Salut. 
L'app de Salut Respon té un apartat de coranovirus amb un qüestionari molt simple amb respostes "Si o No". Et demanen un número de telèfon per a posar-se en contacte amb la persona que tingui criteris de coronavirus. Un dels objectius de crear aquest apartat és no saturar els nombres d'emergències 061 i 112.