Ruta de navegació

Criteris Organitzatius curs

Criteris Organitzatius curs

Notificació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau sobre l'ús de la mascareta al Campus Sant Pau

20 d' Abril de 2022

 

Actualització de les mesures Covid: ús de la mascareta sanitària (Comunicat UAB)

En relació amb les mesures sanitàries per contenir la pandèmia de la covid-19, em plau informar-vos que, des d’avui 20 d’abril, a la UAB és recomanat l’ús de la mascareta sanitària en espais tancats sempre que no es pugui garantir la distància interpersonal de 1,5 metres. Podeu trobar el detall de les mesures en aquesta instrucció operativa.
 
Tot i la flexibilització de les mesures per part de les autoritats sanitàries, hem de continuar aplicant els criteris de màxima prudència, com hem fet fins ara, per a la prevenció de possibles contagis.

20 d' Abril de 2022

 

Docència del segon trimestre (Comunicat UAB)

En  data 31 de gener de 2022, el vicerectorat d'estudis i innovació docent UAB  informa que les previsions que  han comunicat els màxims responsables sobre la situació epidemiològica actual, marcada pel predomini de la variant òmicron i l’alt nivell de protecció immunitària de la població, han permès al Departament de Salut començar a desescalar les mesures generals de prevenció de la Covid-19, tot alleugerint-les.
 
En coherència amb aquestes disposicions, a la UAB ha previst introduir per a aquest segon semestre les mesures establertes en el Pla de contingència que ja es van aplicar en el primer semestre: presencialitat i aforament al 100%, tant en les pràctiques i les avaluacions com en la teoria. Atesa la reducció de les quarantenes a una setmana de durada, no considerem necessari flexibilitzar la modalitat d’impartició de la docència: s’han de fer servir els mecanismes habituals per tal de mantenir els estudiants afectats atesos i garantir llur dret a l’avaluació.

 

31 de Gener de 2022

 

Instrucció 1/2022 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Última Instrucció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la docència, en el desenvolupament de les activitats teòriques es continuarà amb una presencialitat simultània de fins el 100% del total de l’aforament autoritzat . Això permet acomplir amb la Instrucció per a la planificació de la docència del curs 2021-2022 aprovada pel Consell de Govern el 8 de juliol i es podrà reformular d’acord amb l’evolució del control de la pandèmia.

Atès l’actual increment en el nombre de contagis i considerant la incidència que això pot tenir en el desenvolupament de les tasques acadèmiques, s’adoptaran mesures de flexibilització de les activitats docents i avaluatives durant les darreres setmanes del primer semestre, que seran concretades i comunicades per cadascun dels centres.

El segon semestre s’iniciarà en la modalitat de docència presencial mentre ho segueixin permetent les condicions establertes en les successives resolucions del Departament de Salut i en docència mixta en el cas que s’especifiquin limitacions addicionals.
 

4 de Gener de 2022

 

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquesta Resolució té com a objecte l'establiment de mesures especials en matèria de contractació de recursos humans a l'àmbit del sector públic sanitari i social, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar estudiants dels graus de Medicina i d'Infermeria dels dos darrers anys de formació, sota la modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a l'article 15.1, a) del text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per un termini de tres mesos, amb la descripció del lloc de treball “Reforç COVID-19” i la categoria professional i la retribució equivalent a resident de primer any de formació de la titulació corresponent.

El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar l'estudiant contractat siguin d'auxili sanitari, i que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional sanitari.

La vigència de les mesures establertes en aquesta Resolució s'estén des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 16 de gener de 2022, data a partir de la qual no es poden fer noves contractacions, si bé els contractes ja formalitzats poden esgotar la vigència.

21 de Desembre de 2021

 

Instrucció operativa 18 COVID-19: Sortides i Pràctiques de Camp

L'UAB publica aquesta instrucció que està dirigida a les facultats que hagin d’organitzar sortides o pràctiques de camp fora de l’entorn del campus, ja siguin visites a empreses i institucions externes a la Universitat o pràctiques docents en espais exteriors aliens a la Universitat.

22 d'Octubre de 2020

 

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Els últims aconteixements respecte l'estat de la pandèmia i la seva evolució respecte a l'ultim rebrot, queda exposada en la següent Resolució per part del Departament de Salut.

15 d'Octubre de 2020

 

Protocol EUI-Sant Pau COVID-19 

A continuació. es presenta un document elaborat conjuntament pel Servei de Salut Laboral de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’EUI-Sant Pau (centre adscrit UAB), amb les mesures de prevenció davant la COVID-19.

7 de setembre de 2020

 

Criteris organitzatius de la docència a l'EUI-Sant Pau a conseqüència de l'emergencia sanitària de la COVID-19*

L'EUI-Sant Pau, presenta els criteris organitzatius de la docència a lEUI-Sant Pau que s'impartiran durant el curs acadèmic 2020/21, atès que la direcció General d'Universitats li ha donat la consideració d'excepcional com a conseqüència de l’emergència sanitària de la COVID-19.

 

Adaptació dels espais i dinàmiques de funcionament del centre*

També es presenta un document, amb les mesures adoptades per l’EUI-Sant Pau en el context de la COVID-19, en relació a l’ adaptació dels espais i dinàmiques de funcionament del centre per impartir la docència en el curs acadèmic 2020/21.

*La planificació proposada pot sofrir modificacions en funció de la situació epidemiològica del moment.

 

Atenció a l'alumnat vulnerable o en situació de risc per motius relacionats amb la COVID-19

  • L’ estudiant que no pugui seguir el curs per raó de la COVID-19 ha de ser atès amb una adaptació del seguiment de la docència i/o avaluació.
  • El procediment per atendre aquestes situacions s’estableix per a tots els centres en els termes següents:
    • L’ estudiant fa la seva sol·licitud al·legant els motius d’impossibilitat de seguiment de la docència que haurà de justificar convenientment aportant la documentació pertinent.
    • La Direcció de l’Escola, valora la sol·licitud i, si la considera adequada, la trasllada al docent responsable de l’assignatura corresponent per tal que en faci l’adaptació pertinent.

En el següent enllaç, s’adjunta la Sol·licitud d’adaptació de la planificació docent per atendre l’alumnat vulnerable o en situació de risc de l’ EUI-Sant Pau curs 2020/21 per motius de COVID-19.